Telefonu +48 513 422 301 Adres ul. Sandomierska 3, 81-508 Gdynia E-mail przedszkole@p23.edu.gdynia.pl

Przedszkole nr 23 w Gdyni

Koncepcja

„Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w środowisku sprzyjającym pracy dziecko może dotrzeć do krańców świata”.

 

Celestyn Freinet

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

 

Nasze przedszkole

Przedszkole Nr 23 mieszczące się przy ulicy Sandomierskiej 3 w Gdyni pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 17.00.<.p>

Stale modernizowana i remontowana placówka otoczona jest ogrodem, w którym znajdują się cztery place zabaw z domkami pełnymi zabawek, przykrywanymi piaskownicami, huśtawkami, karuzelami itd. dla czterech grup przedszkolaków.

Wszystkich dzieci w placówce jest 101 co umożliwia powstanie miłej i kameralnej atmosfery sprzyjającej integracji oraz bezpieczeństwu.

W przedszkolu są 4 grupy wiekowe:

 • Grupa I – „Żabki” – 3 latki
 • Grupa II – „Biedronki” - 4 latki
 • Grupa III – „ Misie” – 5 latki
 • Grupa IV – „Krasnale” – 5 – 6 latki

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele mający najwyższe przygotowanie pedagogiczne do pracy z tak małymi dziećmi.

W przedszkolu pracuje logopeda, psycholog oraz nauczyciel języka angielskiego.

Nauczyciele w pracy wychowawczo-dydaktycznej preferują metody aktywne, które wyzwalają potencjał twórczy dzieci.

W placówce organizowane są: bale, konkursy, piknik rodzinny oraz spotkanie ze sztuką teatralną w formie przedstawień dla dzieci w wykonaniu profesjonalnych aktorów. Dzieci wyjeżdżają do kina, teatru, muzeum. Często przebywają na świeżym powietrzu , gdzie realizowane są: ćwiczenia, zabawy ruchowe, tory przeszkód oraz zabawy terenowe na placu zabaw.

Od kilku lat w przedszkolu dzieci uczone są segregacji śmieci oraz recyklingu i poszanowania środowiska naturalnego. W 2017 r. przedszkole po raz kolejny otrzymało tytuł „Lidera lokalnej ekologii".

Reguły życia w grupie tworzone wspólnie z dziećmi i akceptowane przez rodziców pozwalają dzieciom na poznanie zasad i norm właściwego współżycia w grupie rówieśniczej.

Przedszkole kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) wychowuje dzieci w atmosferze życzliwości oraz wzajemnego poszanowania.

Uczy życia w zgodzie z naturalnym środowiskiem.

Przedszkole tworzy warunki umożliwiające podjęcie z sukcesem nauki w szkole.

 

Zadania przedszkola:

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Osiągnięcia dziecka kończącego edukację w naszej placówce

Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole w obszarze:

 • fizycznym,
 • emocjonalnym,
 • społecznym,
 • poznawczym.

WIZJA PRZEDSZKOLA NR 23 W GDYNI

Nasze przedszkole stwarza warunki do wychowania dzieci w atmosferze życzliwości i wzajemnego poszanowania. Przygotowuje do niesienia pomocy słabszym, uczy jak żyć w zgodzie z naturalnym środowiskiem, aktywności, ciekawości świata, otwartości na nowe pomysły.

Absolwent, to dziecko dobrze przygotowane do odnoszenia sukcesów w kolejnym etapie edukacji.

MISJA PRZEDSZKOLA NR 23 W GDYNI

Nasza placówka zapewnia opiekę, wychowanie i naukę wszystkim naszym wychowankom w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Dobro dziecka jest nadrzędnym celem dla wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci.

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej wspierają w tym zakresie rodziców jako pierwotnych wychowawców swoich dzieci. Celem nadrzędnym tej współpracy jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci. W tym celu zarówno nauczyciele podejmują wysiłek doskonalenia się, podwyższając swoje kwalifikacje, jak również umożliwiamy rodzicom podnoszenie ich wiedzy pedagogicznej.

Klimat przedszkola sprzyja rozwojowi dziecka, gdyż każde dziecko jest życzliwie traktowane przez personel przedszkola.

Przedszkole posiada bardzo dobrą bazę materialną do prowadzenia tego typu działalności tj. odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, pomieszczenia socjalne, salę gimnastyczną.

Na podkreślenie zasługuje posiadanie przez przedszkole pięknego ogrodu, bardzo dobrze wyposażonego w sprzęt do zabaw dziecięcych.

Dzieci realizują tam swoją naturalną potrzebę ruchu w harmonii z otaczającą je przyrodą.

W przedszkolu przeważają aktywne metody pracy z dziećmi. Nauka odbywa się przez przeżywanie, odkrywanie, zabawę, doświadczanie. Przykładem jest ogród przedszkolny, w którym dzieci mają możliwość obserwacji wzrostu rośli od początku wegetacji aż do zbiorów jesiennych.

PLANOWANE DZIAŁANIA W OKRESIE NAJBLIŻSZYCH 3 LAT

 1. Realizowanie i modyfikowanie przyjętej koncepcji.
 2. Kontynuowanie dobrych praktyk realizowanych w przedszkolu – organizowanie bali na każdą porę roku, świątecznych konkursów, uroczystości przedszkolnych, pikniku i spotkań z rodzicami.
 3. Systematyczna współpraca z KZG Dolina Redy i Chylonki, schroniskiem, policją, strażą pożarną, zaprzyjaźnioną Szkołą nr 13, Radą Dzielnicy oraz innymi instytucjami.
 4. Wdrażanie nowatorskich i twórczych działań edukacyjnych.

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017
 • Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”
  Mirosławy Anny Pleskot, Agnieszki Staszewskiej - Mieszek
  Treści zamieszczone w programie są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego wprowadzoną rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 (Dz.U. z 24 lutego 2017, poz.356).
  Program „Kocham przedszkole” został przygotowany z myślą o dziecku. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci.
  Program ze szczególną starannością uwzględnia wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie programowej. Wytycza nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem” ma za zadanie wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych, poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.
 • Program wychowawczy ma za zadanie świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Zadaniem programu jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzony potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.
  Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o reguły wypracowane wspólnie z wychowankami , zaakceptowane przez rodziców.
  Program wychowawczy opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.
 • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ma za zadanie wszechstronną stymulację rozwoju dzieci, respektowanie ich indywidualnych potrzeb oraz wskazanie odpowiedniej formy pomocy dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno – pedagogicznej, stosownie do potrzeb.
 • Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących. Grupy przedszkolne. Autorstwa Magdaleny Kłębowskiej oraz kurs „Wielka niespodzianka. Uczymy się angielskiego śpiewająco”. Materiałem pomocniczym w zajęciach nauczania języka angielskiego jest zestaw Bebop 1 wydawnictwa Macmillan. W naszym przedszkolu wszystkie dzieci objęte są bezpłatną nauką języka angielskiego.

METODY PRACY

W naszej pracy wykorzystujemy różne metody, miedzy innymi:

 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz - metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
 • Metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
 • Metodę Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązywanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku
 • Metody Systemu Edukacja przez ruch (orgiami – baje, dynamiczny obraz, teatr) wykorzystujące spontaniczny naturalny ruch w procesie kształcenia
  Wielokierunkowa aktywność dzieci oparta na rytmie oraz różnorodnych procedurach ruchu prowadzi do powstania plastyczno – technicznej impresji. Początkowa impresja graficzna po przekształceniu, w zależności od zastosowanej techniki plastycznej, staje modelem potrzebnym do dalszej aktywności dzieci, np. matematycznej, językowej, badawczej,
 • Muzykoterapię, relaksację, taniec,
 • Metody aktywności ruchowej: Orffa i Labana, Kniessów - gimnastyka twórcza i gimnastyka rytmiczna,
 • Techniki parateatralne Drama, Pantomima - stymulujące postawy i myślenie twórcze,
 • Metodę Burzy mózgów - aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania,
 • Metody projektu.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZINĄ DZIECKA

Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka. Zgodne współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe warunki prawidłowego wychowania i pobudzania rozwoju dziecka. Współpraca w naszym przedszkolu rozwija się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i życzliwości oraz partnerstwa.

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi przedszkola, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych.

Integralną częścią przedszkola są więc rodzice. Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania nauczycieli i specjalistów o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu.

Stosowane formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z dyrektorem i nauczycielami w wyznaczonych terminach lub po uzgodnieniu telefonicznym,
 • indywidualne rozmowy podejmowane z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, artykuły, wystawy prac dzieci),
 • organizacja zajęć otwartych dla rodziców,
 • komunikacja z rodzicami drogą e-mail i poprzez ogłoszenia,
 • informacja i promocja ważnych wydarzeń poprzez stronę internetową przedszkola,
 • organizacja warsztatów z logopedą, psychologiem dla rodziców,
 • organizacja wspólnych uroczystości, inscenizacji, konkursów,
 • włączenie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych oraz wycieczek,
 • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci poprzez czytanie dzieciom książek przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w domu, przedszkolu, bibliotece,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

W naszym przedszkolu rodzice:

 • Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Mówią otwarcie o swoich spostrzeżeniach dotyczących pracy przedszkola.
 • Rozmawiają z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 • Wspierają przedszkole w jego działaniach

Nasz absolwent jest:

 • ciekawy świata, samodzielny, zaradny:
  • zaspokaja swoją ciekawość poprzez częste zadawanie pytań,
  • aktywnie wykonuje samodzielne zadania,
  • interesuje się nauką, literaturą i muzyką,
  • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
  • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności,
 • rozważny, odpowiedzialny:
  • dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
  • zna i respektuje prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,
  • zna konsekwencje zachowań własnych i innych osób.
  • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
  • umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • uczciwy, prawdomówny:
  • szanuje własność swoją i cudzą,
  • stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań,
  • działa na rzecz społeczności.
  • odróżnia dobro od zła,
 • kulturalny, szanujący innych:
  • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
  • szanuje innych ludzi,
  • tolerancyjny wobec innych przekonań,
  • nie używa brzydkich słów,
  • gotowy do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.
 • przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej:
  • aktywny w podejmowaniu działań,
  • dojrzały społecznie i emocjonalnie do pełnienia roli ucznia klasy pierwszej,
  • samodzielny,
  • potrafiący współdziałać w zespole,
  • wykazujący motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.