Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019

26
03.2018

Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

                                         NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (ur. w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów
w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

I. Przebieg rekrutacji:

1. Etap wstępny – informator.
26 marca 2018 roku od godz. 9.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców
z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku
o przyjęcie dziecka, w którym rodzic deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

2. Wypełnianie Wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Elektroniczna rekrutacja trwa od 26 marca do 9 kwietnia 2018 r. do godz. 16.00
i obejmuje :
* wprowadzanie danych dzieci do systemu
* składanie Wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających
wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście
preferencji).

Dwa sposoby składania Wniosków o przyjęcie dziecka :
a) Rodzic wypełnia Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00
do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia Wniosku. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Wniosku.

b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” Wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 9 kwietnia 2018 roku do godz. 16.00
do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).

W placówce pierwszego wyboru Wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.

3. Rekrutacja automatyczna.
Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

4. Wyniki rekrutacji.

W dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące imiona
i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:
 w placówce pierwszego wyboru,
 logując się na stronie internetowej dla rodziców.

5. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.
Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego,
to rodzic w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godz. 17.00 musi udać się do placówki (przedszkola/szkoły), do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane.

6. Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez
Komisje Rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 15.00.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

7. Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci przyjętych do przedszkola w procedurze rekrutacji.

II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :

Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :

               Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
                          (Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z Wnioskiem o przyjęcie.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

III. Procedura odwoławcza :

1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

IV. Rekrutacja uzupełniająca:

1. Informator o wolnych miejscach:

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do placówki, która będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator, dostępny od 1 czerwca 2018 r. na stronie internetowej (www.gdynia.pl/rekrutacja).
Informacje o wolnych miejscach będzie można także uzyskać w przedszkolach/szkołach biorących udział w rekrutacji.

2. Terminy.

- od 1czerwca do 8 czerwca 2018 r. do godz. 1600 – złożenie Wniosku o przyjęcie oraz
dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do przedszkola/oddziału
przedszkolnego dysponującego wolnymi miejscami,
- 15 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje
Rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych,
- do 20 czerwca 2018 r. do godz. 17.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
- 22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje
Rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

V. Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016:

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2016 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc,
od 20 sierpnia 2018 r.