Rekrutacja dzieci do przedszkola 2019/2020

12
03.2019

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/2020
www.gdynia.pl/rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

O PRZYJĘCIU DZIECKA NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
Dzieci sześcioletnie (ur. w 2013 roku) zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat mają ustawowe prawo
do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

I. Przebieg rekrutacji
1) Etap wstępny – informator - 12 marca o godz. 12.00 – uruchomienie strony internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdyni. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

2) Wypełnianie wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Elektroniczna rekrutacja trwa od 12 marca od godz. 12.00 do 26 marca do godz. 16.00 i obejmuje:
* wprowadzanie danych dzieci do systemu,
* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (poz. nr 1 na liście preferencji).

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka :
a) rodzic wypełnia wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje, a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku,
b) jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 26 marca do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie).

W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzyma potwierdzenie jego złożenia.

3) Rekrutacja automatyczna.

Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

 


4) Wyniki rekrutacji:

W dniu 9 kwietnia o godz. 15.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, obejmujące imiona
i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie
w przedszkolu.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:
 logując się na stronie internetowej dla rodziców
 w placówce pierwszego wyboru.

5) Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.
Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic
w terminie do 15 kwietnia do godz. 17.00 musi udać się do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte
do przedszkola/szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane !

6) Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia o godz. 15.00.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

7) Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest
od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz dzieci, które przyjęte zostały
do przedszkola w procedurze rekrutacji.

II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :

1) Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :

 

       2) Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
  (Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)


* Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

III. Procedura odwoławcza :
1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca:

1) 4 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym (www.gdynia.pl/rekrutacja) wykazu wolnych miejscach.

2) od 4 czerwca od godz. 12.00 do 10 czerwca do godz. 16.00 – złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (można wybrać maksymalnie 3 placówki - przedszkola/oddziały przedszkolne). (Rodzic wypełnia wniosek elektronicznie, drukuje, podpisuje i składa
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. W sytuacji, gdy rodzic nie ma możliwości skorzystania
z komputera wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek i składa w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru).
W placówce pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.

3) 14 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych,
4) do 18 czerwca do godz. 17.00 – potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

W przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli zapisu, dziecko nie zostanie przyjęte
do przedszkola/szkoły podstawowej do której zostało zakwalifikowane !

5) 21 czerwca o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić logując się na stronie internetowej dla rodziców lub w placówce pierwszego wyboru.
6) od 21 czerwca – procedura odwoławcza.
7) 30 sierpnia - opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2017 r. możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc
od 30 sierpnia.